Кратко описание

Фондация „Благотворител” организира обучения по програма

Стратегии за изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище

Целта на програмата е да съдейства за обогатяване на уменията за изграждане на характера на децата и за създаването на училищна среда, основана на уважение, толерантност и отговорност.

Обучението е подходящо за: директори, заместник директори, учители от предучилищно образование, начален, прогимназиален и гимназиален етап, педагогически съветници, психолози, възпитатели.

Продължителност: 16 академични часа, 8 от които са присъствени Брой кредити: 1

Програмата е одобрена от министъра на образованието и науката със Заповед № РД09-228/ 02.02.2018

Начин на завършване: тест и творческа задача

Компетентности, които ще бъдат придобити: педагогическа, комуникативна, социална

Теоретичната част от обучението включва представяне на 5 възпитателни стратегии и модела на 52 общочовешки добродетели; споделяне на успешни практики; разглеждане на казуси; дискусии. В практическата част педагозите ще приложат наученото в групови задачи и ролеви игри.

Дистанционната индивидуална работа е свързана с изготвяне на сценарий за урок и попълване на тест за ниво на разбиране на възпитателните стратегии.

Използваната методология дава практически инструменти за развиване на характера на

детето, за справяне с негативни явления и за създаване на училищна среда, която насърчава и цени добродетелите, като мотивира осъзнатото им разбиране и прилагане.

Програмата съдейства на специалистите да обогатят уменията си за:

  • пълноценно и насърчаващо общуване в училищната среда;

  • разрешаване на проблеми, свързани с насилие, зависимости, апатия, липса на

    дисциплина;

  • мотивиране на учениците, превенция на отпадане от училище и насърчаване на

    старанието и желанието им за напредък.

Цена: 95 лв. на участник, при група от 15 до 20 души. Включен обяд.

Програмата се осъществява със сътрудничеството на фондация „Благотворител” и ЦПО „Тренинг фактори”.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете на office@blagotvoritel.org.

Фондация Благотворител

Очакваме вашите препоръки на:

office@blagotvoritel.org
+359885 414 038
София, ул. "Панайот Волов" № 11

Бързи връзки

Търси